دیروز برخی آزمایش و تعدادی از تست های پزشکی برای بازیکنان در J Medical انجام شد.

برخی از بازیکنان یوونتوس امروز تمرینات خود را در مرکز تمرینی یوونتوس (Continassa) آغاز کردند و رسما تمرینات بازیابی مجدد خود را برای رسیدن به فرم ایده آل برای مسابقات آغاز کردند.

به گزارش کانون رسمی هواداران باشگاه یوونتوس – قابل توجه است که طبق حکم “وزارت کشور” در تاریخ ۳ ماه می، برای انطباق کامل با مقررات وضع شده جلسات تمرینی به صورت فردی و با نظارت بیشتر برگزار می شود.