تمرکز روی سن مارینو

خبرنگار: الناز لرکی

بیانکونرو برای برگزاری تمرینات خود به زمین های وینوو رفت و در آنجا به تمرینات آماده سازی خود برای بازی روز یکشنبه مقابل سن مارینو ادامه داد.