بیانیه ی صورت حسابهای مالی

خبرنگار: الناز لرکی

هیئت مدیره ی باشگاه فوتبال یوونتوس، امروز جلسه ای مجازی و تحت ریاست آندره آنیلی تشکیل داد.

به گزارش باشگاه رسمی طرفداران یوونتوس ایران – هیئت مدیره ی باشگاه در این جلسه تصویب کرد که بیانیه ی صورت حسابهای مالی منتهی به ۳۰ ژوئن ۲۰۲۰، برای تایید سهامداران برای آن ها ارسال می شود و یک جلسه در ۱۵ اکتبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۰ صبح برگزار خواهد شد.