بازگشت به تمرینات در روز پنجشنبه

خبرنگار: سجاد عبداللهی

بازیکنان زیادی از بیانکونری برای بازی های ملی دعوت شده اند اما بقیه ی گروه که در تورین باقی مانده اند سه روز استراحت خواهند داشت.

به گزارش باشگاه رسمی طرفداران یوونتوس ایران – ادامه تمرینات برای پنجشنبه بعد از ظهر برنامه ریزی شده است.