تأیید لیست بازی های یوونتوس در سری آ تا هفته ی ۲۹

خبرنگار: سجاد عبداللهی

به طور رسمی برنامه ی بازی های هفته ی ۱۷ تا ۲۹ اعلام شد.

به گزارش باشگاه رسمی طرفداران یوونتوس ایران – در زیر تاریخ ها و زمان برگزاری بازی های یوونتوس را مشاهده می کنید:

برنامه ی زمانی بازی های بیانکونری

یوونتوس ساسولو : ۱۰/۰۱/۲۰۲۱ ساعت ۲۰:۴۵ به وقت محلی (یکشنبه ۲۱ دی ساعت ۲۳:۱۵ به وقت تهران)

اینتر یوونتوس : ۱۷/۰۱/۲۰۲۱ ساعت ۲۰:۴۵ به وقت محلی (یکشنبه ۲۸ دی ساعت ۲۳:۱۵ به وقت تهران)

یوونتوس – بلونیا : ۲۴/۰۱/۲۰۲۱ ساعت ۱۲:۳۰ به وقت محلی (یکشنبه ۵ بهمن ساعت ۱۵:۰۰ به وقت تهران)

سمپدوریا یوونتوس : ۳۰/۰۱/۲۰۲۱ ساعت ۱۸:۰۰ به وقت محلی (شنبه ۱۱ بهمن ساعت ۲۰:۳۰ به وقت تهران)

یوونتوس رم : ۰۶/۰۲/۲۰۲۱ ساعت ۱۸:۰۰ به وقت محلی (شنبه ۱۸ بهمن ساعت ۲۰:۳۰ به وقت تهران)

ناپولی یوونتوس : ۱۳/۰۲/۲۰۲۱ ساعت ۱۸:۰۰ به وقت محلی (شنبه ۲۵ بهمن ساعت ۲۰:۳۰ به وقت تهران)

یوونتوس کروتونه : ۲۲/۰۲/۲۰۲۱ ساعت ۲۰:۴۵ به وقت محلی (دوشنبه ۴ اسفند ساعت ۲۳:۱۵ به وقت تهران)

هلاس ورونا یوونتوس : ۲۷/۰۲/۲۰۲۱ ساعت ۲۰:۴۵ به وقت محلی (شنبه ۹ اسفند ساعت ۲۳:۱۵ به وقت تهران)

یوونتوس اسپزیا : ۰۲/۰۳/۲۰۲۱ زمان بعدا تعیین خواهد شد. (سه شنبه ۱۲ اسفند)

یوونتوس لاتزیو : ۰۶/۰۳/۲۰۲۱ ساعت ۲۰:۴۵ به وقت محلی (شنبه ۱۶ اسفند ساعت ۲۳:۱۵ به وقت تهران)

کالیاری یوونتوس : ۱۴/۰۳/۲۰۲۱ ساعت ۱۸:۰۰ به وقت محلی (یکشنبه ۲۴ اسفند ساعت ۲۰:۳۰ به وقت تهران)

یوونتوس بنونتو : ۲۱/۰۳/۲۰۲۱ ساعت ۱۵:۰۰ به وقت محلی (یکشنبه ۱ فروردین ساعت ۱۷:۳۰ به وقت تهران)

تورینو یوونتوس : ۰۳/۰۴/۲۰۲۱ ساعت ۱۸:۰۰ به وقت محلی (شنبه ۱۴ فروردین ساعت ۲۰:۳۰ به وقت تهران)