ساری: به یک عملکرد محکم و عالی نیاز است
مصاحبه ی پس از بازی یووه-ناپولی
آمار مربوط به فینال کوپا ایتالیا
لیست بازیکنان یوونتوس برای فینال کوپا ایتالیا
تمرین نهایی قبل از فینال
پیش به سوی رم