اولین جلسه ی تمرینی هفته
پیرلو:
کریستیانو بهترین بازیکن ماه دسامبر شد
پیرلو:
مرور تاکتیک ها قبل از بازی در جام حذفی
آماده سازی برای جام حذفی