مسابقات دور رفت

دوشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۸

نوارا ۲ – ۰ یوونتوس

یکشنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۸

یوونتوس ۳ – ۲ سیه نا

یکشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۸

یوونتوس ۲ – ۲ پاتریا

چهارشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۸

آرتزو ۱ – ۲ یوونتوس

یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

یوونتوس ۱ – ۱ پونتدرا

چهارشنبه ۳ مهر ۱۳۹۸

آلبینولفه ۱ – ۱ یوونتوس

دوشنبه ۸ مهر ۱۳۹۸

یوونتوس ۱ – ۴ مونتزا

یکشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۸

پیانزه ۰ – ۱ یوونتوس

یکشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۸

یوونتوس ۲ – ۱ رناته

چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸

لکو ۱ – ۱ یوونتوس

یکشنبه ۵ آبان ۱۳۹۸

یوونتوس ۱ – ۰ پرگولتزه

چهارشنبه ۸ آبان ۱۳۹۸

ورچیلی ۰ – ۱ یوونتوس

یکشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۸

ارمینیو ۱ – ۱ یوونتوس

یکشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸

یوونتوس – پیستوایسه

یکشنبه ۳ آذر ۱۳۹۸

یوونتوس – گوتزانو

یکشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۸

کومو – یوونتوس

چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸

آلساندریا – یوونتوس

یکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۸

یوونتوس – کارارزه

یکشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۸

اولبیا – یوونتوس

رده‌بندی جوانان زیر ۲۳ سال

تیم بازی برد مساوی باخت تفاضل امتیاز
۱ مونتزا ۱۵ ۱۱ ۳ ۱ ۱۸ ۳۶
۲ رناته ۱۶ ۷ ۷ ۲ ۱۳ ۲۸
۳ نوارا ۱۵ ۷ ۴ ۴ ۵ ۲۵
۴ پونتدرا ۱۴ ۷ ۴ ۳ ۳ ۲۵
۵ سیه نا ۱۵ ۷ ۴ ۴ ۵ ۲۵
۶ آلساندریا ۱۴ ۶ ۶ ۲ ۷ ۲۴
۷ کارارزه ۱۵ ۶ ۶ ۳ ۶ ۲۴
۸ ورچیلی ۱۶ ۵ ۷ ۴ ۲ ۲۲
۹ یوونتوس ۱۴ ۵ ۵ ۴ ۳- ۲۰
۱۰ آلبینولفه ۱۵ ۵ ۴ ۶ ۱ ۱۹
۱۱ پاتریا ۱۵ ۴ ۷ ۴ ۰ ۱۹
۱۲ پیستوئیسه ۱۵ ۴ ۷ ۴ ۲ ۱۹
۱۳ کومو ۱۵ ۴ ۶ ۵ ۰ ۱۸
۱۴ آرتزو ۱۵ ۴ ۶ ۵ ۱- ۱۸
۱۵ پیانزه ۱۵ ۴ ۵ ۶ ۰ ۱۷
۱۶ گوتزانو ۱۵ ۲ ۹ ۴ ۴- ۱۵
۱۷ لکو ۱۵ ۳ ۳ ۹ ۱۴- ۱۲
۱۸ اولبیا ۱۵ ۲ ۵ ۸ ۱۰- ۱۱
۱۹ ارمینیو ۱۶ ۱ ۷ ۸ ۱۶- ۱۰
۲۰ پرگولتزه ۱۵ ۱ ۵ ۹ ۱۴- ۸

سری C جوانان زیر ۲۳ سال

مسابقات دور برگشت

یکشنبه ۱ دی ۱۳۹۸

یوونتوس – نوارا

یکشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۸

سیه نا – یوونتوس

یکشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۸

یوونتوس – آرتزو

یکشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۸

پاتریا – یوونتوس

یکشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۸

پونتدرا – یوونتوس

یکشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۸

یوونتوس – آلبینولفه

یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۸

مونتزا – یوونتوس

یکشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۸

یوونتوس – پیانزه

چهارشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۸

یوونتوس – ورچیلی

یکشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۸

رناته – یوونتوس

یکشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۸

یوونتوس – لکو

یکشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۸

پرگولتزه – یوونتوس

یکشنبه ۳ فروردین ۱۳۹۹

یوونتوس – ارمینیو

چهارشنبه ۶ فروردین ۱۳۹۹

پیستوایسه – یوونتوس

یکشنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۹

یوونتوس – آلساندریا

یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۹

گوتزانو – یوونتوس

شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۹

یوونتوس – کومو

یکشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۹

کارارزه – یوونتوس

یکشنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۹

یوونتوس – اولبیا

اخبار جوانان زیر ۲۳ سال