لیگ قهرمانان

بازی ها

اتلتیکو

اتلتیکو

۲۷ شهریور ۱۳۹۸اتلتیکو
یوونتوس

یوونتوس

یوونتوس

یوونتوس

۰۹ مهر ۱۳۹۸یوونتوس
بایرلورکوزن

بایرلورکوزن

یوونتوس

یوونتوس

۳۰ مهر ۱۳۹۸
لوکوموتیو

لوکوموتیو

لوکوموتیو

لوکوموتیو

۱۵ آبان ۱۳۹۸
یوونتوس

یوونتوس

یوونتوس

یوونتوس

۰۵ آذر ۱۳۹۸یوونتوس
اتلتیکو

اتلتیکو

بایرلورکوزن

بایرلورکوزن

۲۰ آذر ۱۳۹۸
یوونتوس

یوونتوس

لیون

لیون

۰۷ اسفند ۱۳۹۸لیون
یوونتوس

یوونتوس

نتایج

اتلتیکو

اتلتیکو

2:2 ۲۷ شهریور ۱۳۹۸
یوونتوس

یوونتوس

یوونتوس

یوونتوس

0:3 ۰۹ مهر ۱۳۹۸
بایرلورکوزن

بایرلورکوزن

یوونتوس

یوونتوس

1:2 ۳۰ مهر ۱۳۹۸
لوکوموتیو

لوکوموتیو

لوکوموتیو

لوکوموتیو

2:1 ۱۵ آبان ۱۳۹۸
یوونتوس

یوونتوس

یوونتوس

یوونتوس

0:1 ۰۵ آذر ۱۳۹۸
اتلتیکو

اتلتیکو

بایرلورکوزن

بایرلورکوزن

2:0 ۲۰ آذر ۱۳۹۸
یوونتوس

یوونتوس

لیون

لیون

0:1 ۰۷ اسفند ۱۳۹۸
یوونتوس

یوونتوس

رتبهتیمبازیبردمساویباختگل زدهگل خوردهتفاضلامتیاز
1یوونتوسیوونتوس6510124816
2اتلتیکواتلتیکو631285310
3بایرلورکوزنبایرلورکوزن620459-46
4لوکوموتیولوکوموتیو6105411-73