سری آ

بازی ها

پارما

پارما

۰۲ شهریور ۱۳۹۸پارما
یوونتوس

یوونتوس

یوونتوس

یوونتوس

۰۹ شهریور ۱۳۹۸یوونتوس
ناپولی

ناپولی

فیورنتینا

فیورنتینا

۲۳ شهریور ۱۳۹۸فیورنتینا
یوونتوس

یوونتوس

یوونتوس

یوونتوس

۳۰ شهریور ۱۳۹۸یوونتوس
ورونا

ورونا

برشا

برشا

۰۲ مهر ۱۳۹۸برشا
یوونتوس

یوونتوس

یوونتوس

یوونتوس

۰۶ مهر ۱۳۹۸یوونتوس
اسپال

اسپال

اینتر

اینتر

۱۴ مهر ۱۳۹۸اینتر
یوونتوس

یوونتوس

یوونتوس

یوونتوس

۲۷ مهر ۱۳۹۸یوونتوس
بلونیا

بلونیا

لچه

لچه

۰۴ آبان ۱۳۹۸لچه
یوونتوس

یوونتوس

یوونتوس

یوونتوس

۰۸ آبان ۱۳۹۸یوونتوس
جنوآ

جنوآ

تورینو

تورینو

۱۱ آبان ۱۳۹۸تورینو
یوونتوس

یوونتوس

یوونتوس

یوونتوس

۱۹ آبان ۱۳۹۸یوونتوس
میلان

میلان

آتالانتا

آتالانتا

۰۲ آذر ۱۳۹۸آتالانتا
یوونتوس

یوونتوس

یوونتوس

یوونتوس

۱۰ آذر ۱۳۹۸یوونتوس
ساسولو

ساسولو

لاتزیو

لاتزیو

۱۶ آذر ۱۳۹۸لاتزیو
یوونتوس

یوونتوس

یوونتوس

یوونتوس

۲۴ آذر ۱۳۹۸یوونتوس
اودینزه

اودینزه

سمپدوریا

سمپدوریا

۰۱ دی ۱۳۹۸سمپدوریا
یوونتوس

یوونتوس

یوونتوس

یوونتوس

۱۵ دی ۱۳۹۸
کالیاری

کالیاری

آاس رم

آاس رم

۲۲ دی ۱۳۹۸آاس رم
یوونتوس

یوونتوس

یوونتوس

یوونتوس

۲۹ دی ۱۳۹۸یوونتوس
پارما

پارما

ناپولی

ناپولی

۰۶ بهمن ۱۳۹۸ناپولی
یوونتوس

یوونتوس

یوونتوس

یوونتوس

۱۳ بهمن ۱۳۹۸یوونتوس
فیورنتینا

فیورنتینا

ورونا

ورونا

۲۰ بهمن ۱۳۹۸ورونا
یوونتوس

یوونتوس

یوونتوس

یوونتوس

۲۷ بهمن ۱۳۹۸یوونتوس
برشا

برشا

اسپال

اسپال

۰۴ اسفند ۱۳۹۸اسپال
یوونتوس

یوونتوس

یوونتوس

یوونتوس

۱۱ اسفند ۱۳۹۸یوونتوس
اینتر

اینتر

یوونتوس

یوونتوس

۲۵ اسفند ۱۳۹۸
لچه

لچه

جنوآ

جنوآ

۰۳ فروردین ۱۳۹۹
یوونتوس

یوونتوس

یوونتوس

یوونتوس

۱۷ فروردین ۱۳۹۹
تورینو

تورینو

میلان

میلان

۲۳ فروردین ۱۳۹۹
یوونتوس

یوونتوس

یوونتوس

یوونتوس

۳۱ فروردین ۱۳۹۹
آتالانتا

آتالانتا

ساسولو

ساسولو

۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
یوونتوس

یوونتوس

یوونتوس

یوونتوس

۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
لاتزیو

لاتزیو

اودینزه

اودینزه

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
یوونتوس

یوونتوس

یوونتوس

یوونتوس

۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
سمپدوریا

سمپدوریا

کالیاری

کالیاری

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
یوونتوس

یوونتوس

یوونتوس

یوونتوس

۰۴ خرداد ۱۳۹۹
آاس رم

آاس رم

نتایج

پارما

پارما

1:0 ۰۲ شهریور ۱۳۹۸
یوونتوس

یوونتوس

یوونتوس

یوونتوس

3:4 ۰۹ شهریور ۱۳۹۸
ناپولی

ناپولی

فیورنتینا

فیورنتینا

0:0 ۲۳ شهریور ۱۳۹۸
یوونتوس

یوونتوس

یوونتوس

یوونتوس

1:2 ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
ورونا

ورونا

برشا

برشا

2:1 ۰۲ مهر ۱۳۹۸
یوونتوس

یوونتوس

یوونتوس

یوونتوس

0:2 ۰۶ مهر ۱۳۹۸
اسپال

اسپال

اینتر

اینتر

2:1 ۱۴ مهر ۱۳۹۸
یوونتوس

یوونتوس

یوونتوس

یوونتوس

1:2 ۲۷ مهر ۱۳۹۸
بلونیا

بلونیا

لچه

لچه

1:1 ۰۴ آبان ۱۳۹۸
یوونتوس

یوونتوس

یوونتوس

یوونتوس

1:2 ۰۸ آبان ۱۳۹۸
جنوآ

جنوآ

تورینو

تورینو

1:0 ۱۱ آبان ۱۳۹۸
یوونتوس

یوونتوس

یوونتوس

یوونتوس

0:1 ۱۹ آبان ۱۳۹۸
میلان

میلان

آتالانتا

آتالانتا

3:1 ۰۲ آذر ۱۳۹۸
یوونتوس

یوونتوس

یوونتوس

یوونتوس

2:2 ۱۰ آذر ۱۳۹۸
ساسولو

ساسولو

لاتزیو

لاتزیو

1:3 ۱۶ آذر ۱۳۹۸
یوونتوس

یوونتوس

یوونتوس

یوونتوس

1:3 ۲۴ آذر ۱۳۹۸
اودینزه

اودینزه

سمپدوریا

سمپدوریا

2:1 ۰۱ دی ۱۳۹۸
یوونتوس

یوونتوس

یوونتوس

یوونتوس

0:4 ۱۵ دی ۱۳۹۸
کالیاری

کالیاری

آاس رم

آاس رم

2:1 ۲۲ دی ۱۳۹۸
یوونتوس

یوونتوس

یوونتوس

یوونتوس

1:2 ۲۹ دی ۱۳۹۸
پارما

پارما

ناپولی

ناپولی

1:2 ۰۶ بهمن ۱۳۹۸
یوونتوس

یوونتوس

یوونتوس

یوونتوس

0:3 ۱۳ بهمن ۱۳۹۸
فیورنتینا

فیورنتینا

ورونا

ورونا

1:2 ۲۰ بهمن ۱۳۹۸
یوونتوس

یوونتوس

یوونتوس

یوونتوس

0:2 ۲۷ بهمن ۱۳۹۸
برشا

برشا

اسپال

اسپال

2:1 ۰۴ اسفند ۱۳۹۸
یوونتوس

یوونتوس

یوونتوس

یوونتوس

0:2 ۱۱ اسفند ۱۳۹۸
اینتر

اینتر

رتبهتیمبازیبردمساویباختگل زدهگل خوردهتفاضلامتیاز
1یوونتوسیوونتوس26203350242663
2لاتزیولاتزیو26195260233762
3اینتراینتر25166349242554
4آتالانتاآتالانتا25146570343648
5آاس رمآاس رم26136751351645
6ناپولیناپولی2611694136539
7میلانمیلان26106102834-636
8وروناورونا259882926335
9پارماپارما25105103231135
10بلونیابلونیا2697103842-434
11ساسولوساسولو2595114139232
12کالیاریکالیاری258894140132