آماده سازی برای بازی با جنوا

خبرنگار: سجاد عبداللهی

پس از یک روز استراحت، تیم به منظور آماده سازی برای بازی بعدی به زمین تمرین برگشته است. به گزارش باشگاه رسمی طرفداران یوونتوس ایران – یوونتوسی ها امروز صبح به JTC برگشتند و برای بازی یکشنبه در ماراسی برابر جنوا تمرینات خود را شروع کردند. بازیکنان بر مجموعه ای از تمرینات تاکتیکی و مالکیت 

ادامه مطلب