آمار بیانکونری پس از هفته هفتم

خبرنگار: سجاد عبداللهی

چه کسی بیشترین گل را در میان بازیکنان بیانکونری به ثمر رسانده است؟ کدام بازیکن بیشترین میزان لمس توپ را داشته است؟ به گزارش باشگاه رسمی طرفداران یوونتوس ایران – در اینجا به برخی از این آمار های گروهی و فردی درمورد بازیکنان یوونتوس در این فصل اشاره شده است. پاس ها و لمس توپ 

ادامه مطلب