اردوهای تابستانی یوونتوس آغاز شده است

خبرنگار: سجاد عبداللهی

چراغ سبز داده شده است! در حقیقت با شروع از این هفته اولین فعالیت های یوونتوس در اردوگاه تابستانی ۲۰۲۰ آغاز شد. برای جوانان این یک تجربه منحصر به فرد است. امسال اردوهای تابستانی یوونتوس ظاهرشان را تغییر داده اند اما هنوز هم سرگرم کننده اند. روشی جدید با مکانهای حتی بیشتر در سراسر ایتالیا 

ادامه مطلب