سایت معتبر یورو اسپورت در طی هفته هایی آتی، با برگزاری نظرسنجی از کاربران خود خواست تا بزرگترین دروازه بان تاریخ را انتخاب کنند. بحث این است: بزرگ ترین دروازه بان کیست؟ چگونه تعیین می شود؟ این بسیار ساده است. هر روز و در این هفته با انتخاب آرا تصمیم گرفته می شود که چه 

ادامه مطلب