داستان های سیاه و سفید: عجب کامبکی!

خبرنگار: الناز لرکی

کجا میتوانید قهرمانی از دست رفته را پیدا کنید؟ درسته، در فصل ۲۰۱۵/۱۶! لیگ شامل چند موقعیت تعیین کننده است؟ برای پاسخ به این سؤال، علیرغم تحلیل های  انتقادی، هیچ عنصر عینی وجود ندارد. اگر این درست است که هر مسابقه سه امتیاز ارزش دارد – حداقل در محاسبات ریاضی اینگونه است – پس همه 

ادامه مطلب